Leren voor het vak Nederlands

Leren in de les

 • Leren begint al in de les: aandachtig meewerken, goed opletten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is … Tijdens de les geeft de leerkracht ook al heel wat tips: Wat is belangrijk? Hoe studeer je dit het best? Waar vind je oefeningen? Duid extra informatie altijd aan in je leerwerkboek.
 • In de leerwerkboeken Campus 1 en Frappant 2 wordt aandacht besteed aan leren leren:
  • Theorie wordt in groene leren-lerenkaders vastgezet.
  • Na tien lessen volgt een les ‘Test Jezelf’ op een groene achtergrond. De oplossingen van de Test Jezelf zijn op onze vakwebsite te vinden.
  • Er wordt heel veel aandacht besteed aan schooltaalwoorden en instructietaal, vooral in elke tiende les.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan strategieën, zoals OVUR, woordenschatstrategieën … en daarnaast wordt waar mogelijk de link gelegd met de moderne vreemde talen Frans en Engels.

Leren in de studie / na school / tijdens BZL

 • Leren is theorie studeren én oefeningen maken.
 • Oefeningen
  • Via de digitale versie van je werkboek (via Pelckmans Portaal) kan je altijd oefeningen uit je werkboek opnieuw maken. Die kan je dan corrigeren m.b.v. de antwoorden in je papieren werkboek.
  • Op Pelckmans Portaal kan je ook extra digitale oefeningen vinden.
  • Op onze eigen website vind je bij heel wat lessen linken naar extra informatie, filmpjes én oefeningen.
  • Tijdens de BZL-uren ga je begeleid zelfstandig aan de slag. Met behulp van correctiesleutels kan je op je eigen tempo en zelfstandig aan de slag met de leerstof.

Ondersteuning

 • We geven feedback bij taaltaken, BZL-opdrachten, toetsen en taken … d.m.v. (zelf)evaluatiedocumenten.
 • We respecteren de afspraken die via handelingsplannen werden gemaakt (ingelezen examens, meer tijd geven bij examens en indien mogelijk ook bij toetsen, examens op A3-formaat, geen spelling(s)fouten aanrekenen bij leerlingen met dyslexie …).
 • We overleggen (al dan niet via klassenraden) met het CLB en de leerlingenbegeleiding omtrent leerproblemen en taalachterstand.
 • Via het project tutorlezen en de uren BZL geven we extra kansen tot inoefening aan leerlingen die daar nood aan hebben.
 • We vragen samenvattingen en voorbereidingen bij een toets. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. steekproeven; bij sommige leerlingen wat vaker dan bij andere.
 • Taken en toetsen moet je verbeteren en leren uit hun fouten.
 • Indien nodig bespreken we je studiemethode en -aanpak persoonlijk.
 • We trainen je op het functioneel inzetten van hulpmiddelen (woordenboeken, digitale bronnen, sociale media …).
 • In de lessen geven we mondeling heel wat leren-lerentips. Op de lijst ‘kennen en kunnen’ worden die nog eens expliciet vermeld.
 • Leerlingen die dit nodig hebben, worden extra begeleid in het gebruik van hulpmiddelen zoals de spellingscontrole, woordenboeken, het schooltaalwoordenboek …
 • We gaan gericht met apps aan de slag:
  • presentaties via Keynote, Picollage …
  • rekenbladen
  • tekstverwerking via Pages
  • samenwerken in Google docs
  • oefeningen maken met Bookwidgets …
  • informatie opzoeken via het internet …
  • apps om mindmaps te maken