Afspraken stage

Houding
We verwachten van onze stagiairs dat ze zich gepast gedragen en de noodzakelijke beroepsernst tonen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat …
… je je openstelt om met de leerkrachten op een open en constructieve manier te praten over je functioneren als leraar en dat je aan de slag gaat met de tips die je krijgt.
… je de deontologie van je toekomstig beroep respecteert. We verwachten dat je weet welke informatie wel en niet bij de leerlingen terecht moet komen.
… je weet wat je wel en niet via sociale media kan posten m.b.t. je stage en daar dan ook op een correcte wijze mee omgaat.
… je de afspraken uit ons schoolreglement ook zelf naleeft.

Schoolreglement
Hier vind je ons schoolreglement. Neem dit eens door zodat je een beeld hebt van onze school en ons pedagogisch project voor je aan je stage begint.
Er wordt van je verwacht dat je het hoofdstuk over de iPads heel zeker doorgenomen hebt, zodat je goed op de hoogte bent van de afspraken die hierover met leerkrachten, leerlingen en ouders werden gemaakt.

Onze leerlingen zijn verplicht om hun mobiele telefoon in hun locker te leggen tijdens de lessen. Het spreekt dan ook voor zich dat je zelf geen gebruik maakt van je mobiele telefoon tijdens observatielessen e.d.

Onze infobrochure maakt je wegwijs in de verschillende studierichtingen en onze visie op leren.

Communicatie met de school en de vakleerkrachten
Mevr. Despiegelaere bezorgt je je stagerooster enkele weken op voorhand. Op dat stagerooster vind je de e-mailadressen van de verschillende mensen bij wie je stage doet.
Aangezien we heel wat stagiairs op heel wat verschillende momenten over de vloer krijgen, is het aangenaam en wenselijk om een mailtje te sturen naar die leerkracht(en) vòòr je op stage komt.
Je meldt je bij de start van je stage best ook even aan op het onthaal en bij de directie.

Evaluatie
Je bezorgt alle nodige papieren en informatie altijd zelf aan de verschillende vakleerkrachten. Je weet dat zij evaluatiedocumenten zullen invullen, net zoals je docenten die ook wel eens een les komen observeren.
We doen dit in eer en geweten en daar kruipt veel tijd in. Ga er dan ook respectvol mee om. Weet dat je aan het leren bent en dat fouten maken ook mag.

Wanneer je lessen echt ondermaats zijn, kunnen we beslissen om je stage vroeger te beëindigen. Dat kan bv. wanneer je geen rekening houdt met tips, lessen niet voorbereidt, zonder verwittigen afwezig bent …

Weet ook dat elke leerkracht een kort evaluatiedocument invult aan het einde van je stage. Dat document wordt door de directie opgevraagd en kan gebruikt worden wanneer ze in de komende jaren op zoek gaan naar vervangers, nieuwe leerkrachten …

Het verschil zit soms in kleine dingen.
Wanneer je te laat op school zult arriveren (bv. door een treinpanne …), dan telefoneer je ALTIJD naar het onthaal (050 41 79 91), zodat je vakleerkrachten kunnen verwittigd worden.
Je doet dit ook wanneer je ziek bent.

Als je met verschillende studenten stage doet in een zelfde school, is het soms verleidelijk om alles samen te doen. Hierdoor verliezen mensen soms uit het oog dat contacten leggen met de leerkrachten belangrijk is.